Felisitasyon !

Pwogram Lwaye-pou-ekonomize a (Rent-to-Save) rive nan finisman l e kounye a lè a rive pou w pran lajan ou te ekonomize nan kont labank ou a.  Pou w ka resevwa dènye chèk ou a, n ap mande w, tanpri, pou w patisipe nan dènye sondaj la pou w ka enfòme nou sou eksperyans ou nan pwogram nan. 31 me se dènye lè w ap gen aksè a lajan ki nan kont labank ou a. 

Tanpri, chwazi youn nan opsyon sa yo ki anba a.  

Si w gen nenpòt kesyon, tanpri kontakte Ann Lentell nan alentell@compassworkingcapital.orgoswa 857-317-3281. 

 
Untitled design (1).png

Opsyon #1 : Patisipe nan sondaj la kounye a epi resevwa chèk mwen pa lapòs.

Klike anba a pou w patisipe nan sondaj la kounye a epi n ap voye chèk la pa lapòs ba ou nan 3-5 jou travay.


Untitled design (3).png

Opsyon #2 : Patisipe nan sondaj nan telefòn lè w rele Ann Lentell nan 857-317-3281.

N ap voye yon chèck pa lapòs ba ou nan entèval 3-5 jou ouvrab.


Opsyon #3 : Patisipe nan sondaj an pèsòn nan biwo nou an ki anba lavil Boston an oswa nan Cambridge epi  n  ap ba w chèck ou men alamen.

Rele oswa voye yon tèks nan 857-317-3281 or oswa yon kouryèl bay alentell@compassworkingcapital.org pou w pran yon.Okenn nan opsyon sa yo pa bon pou ou ? Kontakte Ann Lentell nan alentell@compassworkingcapital.org oswa 857-317-3281.